20 Змиеукротителката

По-късно на същия ден имперски пратеници наистина навестиха Железопад. И наистина отведоха със себе си всички бременни жени. Мнозинството от селяните одобряваше героичното дело, но за щастие на Женшен имаше и някои, които не бяха съвсем убедени в правотата на подобно действие. Чай и Теа настояха да се разходят из селището, особено предвид факта, че се налагаше възможно най-скоро да го напуснат. Това принуди Жасмин и Женшен да останат насаме, но черупките на тези два костеливи ореха бяха започнали да се пропукват и общуването им не бе така тягостно, както преди.

– И така… Какво обичаш да правиш през свободното си време? – изтърси Женшен, докато вървяха към центъра на селото. Жасмин го погледна, сякаш я беше попитал дали е навита да убият Чай и Теа на връщане.
– Интервю за училищния вестник ли ми правиш? – тросна се момичето. – По-добре да планираме прикритието си в Империум. Бая рискована е цялата тая история. Обичам да танцувам – добави смутено тя и бързо извърна поглед.
– О, я виж ти! Всъщност това може да ни послужи за прикритие. Може да се представим за артисти, дошли да играят на празника. Ти ще бъдеш танцьорката-змиеукротителка, а аз ще бъда смъртоносното влечуго, което се подчинява само на твоите движения – възторжено предложи Женшен. Сетне измънка срамежливо: – Аз пък обичам да чета. И да споря.
– Това последното го знам – подразни го Жасмин. – Змиеукротителката… Знаеш ли, харесва ми как звучи. Става.

Без да каже нито дума повече, Женшен я хвана за ръката и я издърпа в алейката между две къщи.

– Първо обаче трябва да видя какво умееш.
– Забрави! – отдръпна се тя и скръсти ръце.
– Срам ли те е от мен? А тогава как ще танцуваш пред гигантската тълпа в Империум?
– Не ме е срам.
– Ха, значи просто не можеш.

Изненадващо, но това детинско заяждане подейства. Жасмин въздъхна и направи няколко крачки назад. Издърпа нагоре торбестия си панталон и протегна ръце над главата си. Дръпна ги рязко надолу и се затича към насрещната тухлена стена. Въздухът изсвистя в косата ѝ, когато се оттласна с крака от стената и се превъртя в задно салто. Веднага след приземяването се наведе напред и застана в стойка на ръце, разкрачи се и със завъртане на главата си се избута до мост с опора на двете си ръце и левия си крак, а десният бе гордо изправен към небето. Оттласна се от тази позиция, за да стъпи отново на земята, но не задълго. Последваха две премятания надясно, кълбо на земята, изправяне с отскок и високи ритници – кръгово загребване с крак се редуваше с мощен удар встрани.

Когато приключи, Жасмин се поклони със саркастична усмивка, а Женшен бе онемял. Кой би предположил, че това дребно, мрачно момиче владее огнената акробатика до съвършенство? В Империум се беше нагледал на майсторски изпълнения, но жените обикновено блясваха с танца на листата, а танцът на огъня бе изпитание предимно за мъжете. В комбинацията на Жасмин видя плам и първичност, на които и най-жилавият танцьор би завидял.

– Е, какво ще кажеш, ставам ли за змиеукротителка? – небрежно попита девойката. Женшен успя само да кимне. Понечи и да тръгне обратно към главната улица, но Жасмин го спря.
– Не бързай толкова. Твой ред е. Обичаш да четеш, нали така? Разкажи ми за любимата си книга…